Publicētie atvērtie dati ir informatīvi

Rīgā deklarēto personu skaits

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēlots Rīgas pašvaldībā deklarēto personu skaitu, to izmaiņas pa dienām. Datus iespējams izmantot, lai analizētu deklarēšanās tendences gadu, mēnešu un dienu griezumā.

Apkopotie datu lauki: 

 • id – Ieraksta identifikators
 • year – Ieraksta izveides gads
 • month – Ieraksta izveides mēnesis
 • day – Ieraksta izveides diena
 • value – Deklarēto personu skaits
 • district_id – Pilsētas id 
 • district_name – Pilsētas nosaukums

Atvērto datu kopu izgūšana tiešsaistē, izmantojot atvērto datu protokolu OData: 

Rīgā deklarēto personu skaits


Statistika par saziņu ar pašvaldību

Datu kopa par Rīgas pašvaldības klientu pieteikumiem. Datus iespējams izmantot, lai analizētu tendences un sagatavotu statistikas pārskatus par kurām tēmām, kurās iestādēs vēršas klienti, kādus saziņas līdzekļus izmanto.

Apkopotie datu lauki:

 • id – ieraksta identifikators
 • direction – virziens (Ienākošais /Izejošais)
 • channel – kanāls (Klātiene, E-pasts, Portāls)
 • topicgroup – temata grupa
 • topic  – temats 
 • clienttype  –  klienta tips (anonīms, fiziska pers., jur.pers.)
 • date – ieraksta datums 
 • count – ierakstu skaits

Atvērto datu kopu izgūšana tiešsaistē, izmantojot atvērto datu protokolu OData:

Statistika par saziņu ar pašvaldību


Dati par jaunlaulātajiem un laulībām Rīgā

Apkopoti dati par Rīgā noslēgto laulību skaitu, laulību reģistrācijas iestādi, laulāto vecumu, kā arī to, kura laulība pēc skaita tā ir laulātajam.

Apkopotie datu lauki:

 • id – ieraksta identifikators
 • reg_place – Laulību reģistrācijas iestāde
 • merr_date  – Laulību mēnesis
 • merr_place  – Laulību noslēgšanas iestāde
 • husb_age  – Vīra vecums (pilni gadi)
 • husb_merr_count – Vīra laulība pēc skaita
 • wife_age  – Sievas vecums (pilni gadi)
 • wife_merr_count  – Sievas laulība pēc skaita
 • district_id –Datu piederības rajons/iecirknis

Atvērto datu kopu izgūšana tiešsaistē, izmantojot atvērto datu protokolu OData:

Dati par jaunlaulātajiem un laulībām Rīgā


Jaundzimušo pabalstu saņēmēji Rīgā

Pārskats par jaundzimušo pabalstu saņēmējiem Rīgā

Pārskata periods: janvāris 2014 līdz februāris 2016

Pārskata sagatavošanas datums: 09.03.2016

Dati: mēnesis, pabalstu skaits kopā un sadalījumā pēc viens vecāka dzīvesvieta deklarēta Rīgā, abu vecāku dzīvesvieta deklarēta Rīģa, izmaksāto pabalstu summas mēnesī 


Nestrādājošie rīdzinieki, sociālā dienesta klienti

Pārskats par darbspējīgiem nestrādājošiem pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņēmējiem.

Pārskata sagatavošanas datums: 10.03.2016.

Dati: personu skaits dalījumā pēc pazīmēm, vecuma un dzimuma un citām dimensijām.


Pārskats par sociālās palīdzības pabalstiem Rīgā

Pārskats par Rīgas domes budžeta līdzekļu izlietojumu sociālajai palīdzībai no programmas Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.

Pārskata periods - janvāris 2014. - februāris 2016.

Dati - pabalsta veids, ģimeņu skaits, personu skaits, izmaksātās summas.


Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem Rīgā

Pārskats par Rīgas domes budžeta līdzekļu izlietojumu sociālajai pakalpojumiem no programmas Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.

Pārskata periods - janvāris 2014. - februāris 2016.

Dati - pakalpojuma veids, personu skaits, izmaksātās summas.