Publicētie atvērtie dati ir informatīvi

Vidi degradējošo, sagruvušo vai cilvēku drošību apdraudošo būvju (graustu) saraksts

Satur datus par Rīgas pilsētā identificētām vidi degradējošām būvēm un to klasifikāciju atbilstoši Rīgas domes 08.07.2008. saistošajos noteikumos Nr.125 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 15.1 punktā noteiktajam.

Papildus informāciju par Vidi degradējošām būvēm Rīgā atradīsiet: http://grausti.riga.lv/


Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu būvju tehniskā stāvokļa apsekošanas dati

Satur Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu ēku  konstruktīvo elementu tehniskā nolietojuma aktu datus. Akti tiek sastādīti katras iestādes ēkai/ēku kompleksam. Apsekošanas ietvaros tiek vērtēti ēkas struktūras elementi, iekštelpu stāvoklis, inženiertīkli un aprīkojums, kā arī pieguļošā teritorija. Informācijas aktualizēšana notiek vienu reizi gadā.

A - Stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs (avārijas vai pirmsavārijas). Remontdarbi tiek plānoti 1 - 2 gadu laikā.
B - Remontdarbi tiek plānoti 2 - 3 gadu laikā.
C - Remontdarbi tiek plānoti 3 - 5 gadu laikā.
D - Veikti atjaunošanas darbi.


Saraksts ar brīvajām, iznomājamām Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajām telpām

Satur datus par brīvajām, nomāšanai pieejamām Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajām telpām.


Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kas iekļaujami Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā, saraksts

Satur datus par Rīgas pilsētas pašvaldības zemesgabalu apmaiņas fondā iekļautajiem zemesgabaliem, kas izmantojami apmaiņai pret citām personām piederošiem nekustamajiem īpašumiem, kas nepieciešami Rīgas pilsētas pašvaldībai tās funkciju veikšanai.


Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonds izveidots ar Rīgas domes 24.11.2008. lēmumu Nr.4451

Satur datus par Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā iekļautajiem zemesgabaliem. No šī fonda bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem par īpašumā neatjaunoto vēsturisko zemes īpašumu tiek piešķirta līdzvērtīga zeme.


Brīvie mazdārziņi Rīgas pilsētā

Apkopoti dati par brīvajām mazdārziņu telpām Rīgas pilsētas izpilddirekcijās: Austrumu, Pārdaugavas, Ziemeļu. Dati pieejami *.xls formātā.